2024 dag 01

Bijbeltekst: Jesaja 58:1-10

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Jesaja 58 vers 10

Wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

Het is vandaag Valentijnsdag, de dag waarop we de liefde vieren. 

Het Nederlandse zangduo en liefdeskoppel Suzan & Freek brak vijf jaar geleden door met hun hit: “Als het Avond is”. Is het een Valentijnsliedje? Ik denk t niet.

Het duo zegt zelf over het lied: “Het gaat over het gevoel dat je iemand erg mist. Bijv. een familielid of een vriend waarmee je het contact langzaam verliest. Je weet dat je het gesprek erover moet aan gaan maar dat ga je uit de weg.”

Het gaat dus over “de ander”, de hongerige of de verdrukte uit de Bijbeltekst van vandaag. Je schiet tekort omdat je het gesprek uit de weg gaat. In het lied hoor je de regels: Ik kan het niet hebben als het avond is. Oh want ’s avonds mis ik je vaak. Er is geen licht in het donker want jij zet die stap niet naar de ander. Misschien ben je wel teveel gericht op jezelf….

Meer tijd, zorg en aandacht besteden aan de ander. Een mooi doel voor de komende periode, de 40dagentijd! 

Wat doe jij “Als het Avond is”? Denk je alleen aan jezelf of neem je ook tijd voor de ander?

Anton van Dijken

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 1 | ‘Valentijn ontmoet Aswoensdag’

Het is de start van de Veertigdagentijd, tijdens deze eerste dag van de 40 dagen richting Pasen halen veel mensen een askruisje. Zo staan ze stil bij het feit dat iedereen mens, kwetsbaar en sterfelijk is. Toevallig is het vandaag ook nog eens Valentijnsdag, hoe mooi! De dag van de liefde past eigenlijk best mooi bij de start van deze passie-periode. 

De profeet Jesaja roept de mensen op om vanuit hun geloof in God bij te dragen aan een betere wereld. Iemand die dit ook deed was dominee Martin Luther King. Hij stelde: 

‘Als je niet ontdekt waar je voor wilt sterven, hoe weet je dan waarvoor je wilt leven?’

Voor wie of wat zou jij bereid zijn tot het uiterste te gaan?

Jesaja 58: 1-10

Vasten en sabbat

1Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend,  aan het volk van Jakob zijn zonden. 2Zeker, ze zoeken Mij dag aan dag, vol verlangen om mijn wegen te kennen, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. 3‘Waarom ziet U niet dat wij vasten, en merkt U niet op dat wij ons onthouden?’ Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen, 4omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en er gewelddadig op los slaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. 5Zou dat het vasten zijn dat Ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt?

6Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 7Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen? 8Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van  de HEER vormt je achterhoede. 9Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben Ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 10wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.