2024 dag 02

Bijbeltekst: Psalm 57

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.

(Psalm 57, 11) 

Als mensen over de hemel spreken dan gaat het eigenlijk altijd over een plaats die ons voorstellingsvermogen overstijgt. Gelovigen wordt nog wel eens verweten dat ze meer aandacht hebben voor die onbereikbare hemel dan voor wat er speelt op aarde. 

 

Toch wordt in de Bijbel de hemel niet beschouwd als een soort vluchtplaats om aan de aardse werkelijkheid te kunnen ontsnappen. Er is eerder sprake van een tegenovergestelde beweging. Hemel en aarde zijn weliswaar van elkaar gescheiden, maar de hemelse God is wel degelijk betrokken bij het aardse bestaan. 

 

Dus als David in de problemen zit en hij voor zijn leven moet vrezen, omdat Saul hem het liefst uit de weg wil ruimen, dan richt hij zijn blik naar de hemel. In de angst spreekt hij over Gods trouw, die reikt tot aan de wolken. En te midden van alle zorgen zingt hij over de liefde van God, die hemelhoog is. 

 

In het lied ‘A sky full of stars’ van Coldplay en Avicii wordt de blik ook naar boven gericht. De sterrenhemel als beeld van de liefde. Want is niet bovenal de liefde die het leven glans geeft? Juist op de momenten dat het leven ons zwaar valt, is het niet verkeerd soms even naar de hemel te staren:  

 

‘Het kan mij niets schelen, scheur me maar uiteen
Want in een hemel vol sterren
denk ik jou te zien.’

Esther Scheer

Psalmen 57

1Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk.

2Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij U is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken.

3Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die mij beschermt. 4Uit de hemel zal Hij hulp sturen, wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. sela Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.

5Tussen leeuwen moet ik liggen, tussen dieren die mensen verslinden, hun tanden zijn speren en pijlen, hun tong is een geslepen zwaard.

6Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen. 7Ze hadden een net op mijn weg gespannen om mij ten val te brengen, ze hadden voor mij een kuil gegraven, maar vielen er zelf in. sela

8Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust, ik wil voor U zingen en spelen. 9Ontwaak, mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken.

10U, Heer, zal ik loven onder de volken, over U zingen voor alle naties. 11Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. 

12Verhef u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen. 

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.