2024 dag 03

2 Korintiërs 5:20–6:10

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Anders kijken

Het Bijbelgedeelte van vandaag doet me denken aan de zaligsprekingen – misschien ken je ze wel. Over Jezus die op een berg zit en vertelt dat het echte geluk is voor mensen, die bijvoorbeeld verdrietig zijn. En vervolgens volgt er dan nog een hele lijst met beschrijvingen van mensen die wij niet direct ‘gelukkig’ zouden noemen. 

Op het eerste gezicht kunnen dit woorden zijn die pijn doen – zeker ook als je zelf in een moeilijke periode zit. Toch is dat niet wat Jezus – en ook de Bijbeltekst van vandaag – willen. Wat zij wél willen, dat is je vanuit een andere hoek laten kijken. Natuurlijk is het leven niet altijd makkelijk. Toch valt me altijd weer op dat er zeker ook in moeilijke tijden veel schoonheid kan zitten. Een rouwrandje met een fonkeling of een glimlach door tranen heen. Het geloof geeft kracht en zorgt voor nuance in tegenstellingen en werpt daarmee een ander licht. 

Het is een beetje zoals beschreven in het nummer Multi Color van Son Mieux: 

Waking tonight from a dream black and white

To a life in multicolor 

 

Ik ontwaak uit een droom van zwartwittinten 

naar een veelkleurig leven. 

Marissa van Meijl

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie
Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie dag 3

Dag 3 | ‘Hoe geloofwaardig ben jij?’

Ben jij iemand uit een stuk? Blijf jij dezelfde persoon, zowel als je in de spotlights staat en alles voor de wind gaat, maar ook als het moeilijk wordt en je met tegenslagen te maken krijgt? Paulus wel, ondanks dat hij regelmatig te maken krijgt met discriminatie en vervolging vanwege zijn geloof in God, weet hij van geen wijken omdat het geloof in God alles voor hem is.

Hoe diep zitten jouw overtuigingen?
Ben jij een geloofwaardig persoon voor je omgeving?

2 Korintiërs 5:20 – 6:10

20Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen. 21Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.

1Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die Hij u bewijst niet tevergeefs zijn. 2God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister Ik naar je, op de dag van de redding help Ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. 3Om onze verkondiging niet te schaden geven wij niemand ook maar enige aanstoot. 4Als dienaren van God bevelen wij onszelf juist aan door altijd in alles te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, 5onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, 6door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, 7door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid, 8we worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd maar spreken de waarheid, 9we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch leven we, we worden gestraft maar niet aan de dood prijsgegeven, 10we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.