2024 dag 06

Bijbeltekst:Psalm 25

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Levensweg

Misschien is Psalm 25 wel dé psalm die over wegen, de levensweg, het zoeken van je weg gaat. Ik ben zelf opgegroeid met de ouwe berijming op hele noten, waardoor we geregeld met ’t vrome volk in hem verheugd Psalm 25 zongen in deze versie:

Heere, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

Ik kan het nog steeds zo meezingen. Ondanks dat het qua inhoud gedurende mijn eigen levensweg toch steeds wat verder van me af is komen te staan, en het de vraag is of die ouwe berijming recht doet aan hoe David in de bijbel zijn levensweg onder woorden brengt. Het zette me wel aan het denken over met welk liedje ik zelf mijn levensweg zou duiden op dit moment. Daarom kwam ik uit bij Emmylou Harris, met het liedje The Road:

So I took what you left me
And put it to some use
Went looking for an answer
  …
But I still think about you
Wonder where you are
Can you see me from some place
Up there among the stars

But down here under heaven
There never was a chart
To guide our way across
This crooked highway of the heart
And if it’s only all about
The journey in the end
On that road I’m glad I came to know
My old friend.

Welk liedje zou jouw levensweg op dit moment het best bezingen? 

René Coster

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie
Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie dag 6

Dag 6 | ‘Back on track’

Je wilt trouw zijn aan jezelf of je geloof in God, maar dat valt niet altijd mee. Er kunnen veel dingen zijn die je afhouden van je bestemming. David Kushner weet er alles van, hij bevindt zich in een donkere tunnel, omdat hij gegeten heeft van verboden vruchten zoals hij zelf zegt.

Jij hebt vast ook zo je dingen waardoor je de weg kwijt raakt, je doelen niet haalt of je geloof soms lijkt te verliezen.

Op welke manier probeert David weer back on track te komen? Wat helpt jou om de weg vooruit weer te vinden? 

Psalm 25

1Van David

Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, 2mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. 3Zij die op U hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die U achteloos verraden. 4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 5Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. 6Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. 7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij, HEER, omwille van uw goedheid. 8Goed en rechtvaardig is de HEER: Hij wijst zondaars de weg,9wie nederig zijn leidt Hij in het  spoor, Hij leert hun zijn paden te gaan. 10Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

11Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam. 12Aan wie in ontzag voor Hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen. 13Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. 14De HEER is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. 15Ik houd mijn oog gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 16Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. 17Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. 18Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. 19Zie met hoevelen mijn vijanden zijn, hoe ze mij dodelijk haten. 20Behoed mij en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij U.

21Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren, op U is mijn hoop gevestigd. 22God, verlos Israël, verlos het van al zijn angsten.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.