2024 dag 08

Bijbeltekst:Efeziers 6:10-17

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Een geestelijke wapenrusting

Geloven is soms moeilijk, er is volgens Paulus een tegenstander die ons probeert neer te halen. De strijd is onontkoombaar. Je kunt daarom maar beter goed voorbereid aan de start komen. Eminem probeert vooral kracht uit zichzelf te halen. Maar Paulus heeft hemelse wapens tot zijn beschikking om zich te beschermen tegen negatieve groepsdruk, haat, cynisme of ongeloof. Welke noemt hij in zijn brief aan de Efeziërs?

Heb jij medestrijders waar je een front mee kunt vormen tegen de vijand? Wie zijn dit?

Word je sterker door weerstand en tegenslagen? Gaat dit ook op voor geloven? 

Corjan Matsinger

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 1 | ‘Strijders’

Gelovigen is soms moeilijk, er is volgens Paulus een tegenstander die ons probeert neer te halen. De strijd is onontkoombaar. Je kunt daarom maar beter goed voorbereid aan de start komen. Eminem probeert vooral kracht uit zichzelf te halen. Maar Paulus heeft hemelse wapens tot zijn beschikking om zich te beschermen tegen negatieve groepsdruk, haat, cynisme of ongeloof. Welke noemt hij in zijn brief aan de Efeziërs?

Heb jij medestrijders waar je een front mee kunt vormen tegen de vijand? Wie zijn dit?

Word je sterker door weerstand en tegenslagen? Gaat dit ook op voor geloven? 

Efeziers 6:10-17

Houd stand

10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden. 14Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.