2024 dag 11

Bijbeltekst: Marcus 5:1-13

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

 Jezus verjaagt demonen

Demonen? Boze geesten? Wellicht vraag je je af wat we ons daar vandaag de dag bij moeten voorstellen. Kunnen moderne mensen nog in demonen geloven? Ik doe dat wel. Daarbij maak ik mij geen Halloween-achtige voorstellingen. Nee, demonen zijn subtieler. Misschien kan Bruce Springsteen ons op weg helpen om daar iets van te begrijpen: ‘Two faces have I’ (Ik heb twee gezichten’). Hij schreef dit nummer rondom een persoonlijke crisis in zijn leven. De tekst is openhartig en persoonlijk. Het gaat over de liefde die verloren ging in zijn leven. Meer nog: het gaat over zijn onmacht om oprecht lief te hebben. Iets in hem vormde daarbij een hindernis. Dat maakte hem tot een man met twee gezichten. ‘One does things I don’t understand’ (‘dat ene gezicht doet dingen die ik niet begrijp’). In mijn woorden: een kwade macht, die het goede in jou en in jouw leven bedreigt. Van mij mag je dat demonisch noemen. Zolang je er maar geen duiveltje met horentjes bij denkt. Want zo simpel is het niet. En het is al helemaal niet simpel om dat demonische in jezelf te overwinnen. Daar mag je (moet je?) de hulp van God bij inroepen. Ook daarover gaat dit lied van Bruce Springsteen: ‘At night I get down on my knees and pray’ (’s avonds ga ik op mijn knieën en bid’). Laat deze 40 dagen een tijd zijn waarin we ons nog eens afvragen waar kwade machten ons beïnvloeden. Met daarop aansluitend ons gebed, dat Jezus die verjaagt.

Egbert Egberts

Marcus 5:1-13

1Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. 2Toen Hij uit de boot gestapt was, kwam Hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was 3en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. 4Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. 5En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. 6Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op Hem af en wierp zich voor Hem neer, 7en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer Je bij God: doe me geen pijn!’ 8Want Hij had tegen hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ 9Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met velen.’ 10Hij smeekte Hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. 11Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. 12De onreine geesten smeekten Hem: ‘Stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’ 13Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water.

 

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.