2024 dag 34

Bijbeltekst: Psalm 51

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Genade van God (Be Gracious)

Heb je je weleens afgevraagd hoe deze Psalm in onze tijd zou kunnen klinken? Het is tenslotte een lied. En dan kun je wel zeggen dat je hem vast wel eens gezongen hebt, maar die hele oude melodie uit 1551 is voor ons aan de ene kant hopeloos ouderwets en aan de andere kant pas 2500 jaar na het leven van de auteur (David) van deze Psalm gecomponeerd! David maakte dit lied op een beroerd moment in zijn leven. Hij zag vanaf zijn dakterras buurvrouw Batseba in bad gaan en kreeg zin in haar en wilde haar hebben.  Het is van alle tijden want Trump zei ooit ook zoiets: ‘Als ik een mooie vrouw zie, dan ga ik er achteraan en ik zal haar krijgen.’ David krijgt Bathseba ook, tot in z’n bed. Daarna blijkt ze zwanger te zijn. David probeert haar man Uria die in het leger is thuis te krijgen zodat het lijkt dat hij de vader is maar dat lukt niet. Dan laat hij Uria aan het front zetten en die sneuvelt dan. Na de rouwperiode trouwt David dan met haar en denkt dat zo alles bedekt is. Maar dan komt de profeet Natan. Op een weergaloze wijze, via een korte gelijkenis, maakt hij David duidelijk dat deze zwaar gezondigd heeft. In andere rijken zou zo’n profeet direct een kopje kleiner gemaakt zijn. Die macht had David ook. Maar hij belijdt zijn schuld tegenover Natan: ‘Ik heb gezondigd tegen de HEER.’ Hij erkent het deze hele Psalm 51 door. Op allerlei manieren. En daarna vraagt hij God om een zuiver hart en schrijft hij dat hij redding en vergeving nodig heeft. De Amerikaanse zanger Aaron Shurst maakte zijn eigentijdse versie van deze 51-ste Psalm. Hij legt in de titel al de nadruk op de vraag om de genade van God (Be Gracious) en dat verzoek van David klinkt dan ook het hele lied door als het refrein. Het wordt ingetogen en bijna smekend gezongen waarmee hij goed de teneur van het lied van David aanvoelt. Verder citeert hij kernteksten als Wis mijn overtredingen uit (Blot out my trangressions) en Verberg Uw gezicht voor al mijn zonden (Hide Your face from all my sin). En daarna -gericht op de toekomst- met Schep in mij een rein hart (Create in me a clean heart) en vernieuw in mij een standvastige geest in mij (And renew a steadfast spirit within me). Dit zo zingend klinkt er ook een (op)roep voor jou en mij in door, op de momenten dat wij in ons leven niet wijs naar anderen toe zijn en Gods vergeving en genade nodig hebben.

Janos Schellevis

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 34 | ‘Schuld bekennen’

Help! Ik heb het verprutst. Ken je dat gevoel? Dat moment dat je beseft dat je het goed hebt verknald. Je kunt jezelf wel voor je kop slaan. In deze psalm bekend David aan God schuld, hij is vreemd gegaan, en dat niet alleen – hij heeft haar man ook nog laten vermoorden. David weet het: I’m guilty. Hij ziet het (uiteindelijk) eerlijk onder ogen, vraagt vergeving en verlangt naar een zuiver hart.

In de track van NF ft Hopsins vertellen de mannen dat het moeilijk is om met je faillures voor de dag te komen. We verstoppen ons liever dan kwetsbaar te zijn en door vallen en opstaan te leren.

De vraag voor vandaag:

Wijs vandaag niet gelijk naar een ander, maar durf jezelf eens onder ogen te komen. Waar heb jij vergeving voor nodig?

Zijn er mensen tegen wie jij sorry moet zeggen?

Psalm 51

1Voor de koorleider. Een psalm van David, 2toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. 3Wees mij genadig, God, in uw trouw, U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit, 4was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. 5Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,

6tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. 7Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, 8maar U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 9Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. 10Laat mij vreugde en blijdschap horen: U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.

11Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. 12Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 13verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. 14Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. 15Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot U.

16U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om uw gerechtigheid. 17Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. 18U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept U geen behagen. 19Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten. 20Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op.

21Dan zult U de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op uw altaar.

 

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.