2024 dag 38

Bijbeltekst: Lucas 7:11-17

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

De jongeling uit Naïn opgewekt uit de dood

Als dat toch eens zou kunnen: je gestorven geliefde terugroepen uit de dood! Hoeveel mensen zouden dat niet willen? Mensen zouden er alles voor over hebben om nog even bij hun dierbare te kunnen zijn, nog een keer zijn stem te horen, haar geur te ruiken, haar huid te strelen, zijn warmte te voelen… Maar helaas, dat is voor ons niet weggelegd. Het is een gevoel van alle tijden, dat je je geliefde bij je wilt houden. Orfeus volgde zijn geliefde Euridice zelfs de onderwereld in, zo wanhopig was hij na haar dood. Gordon zong voor zijn overleden oma Kon ik nog maar even bij je zijn. En we kennen vast allemaal het lied Afscheid nemen bestaat niet.

Maar blijkbaar heeft Jezus wel macht over de dood. Drie keer wekt Hij een dode weer tot leven: het dochtertje van Jaïrus, Lazarus en de zoon van de weduwe van Naïn. Troostende verhalen waarin Jezus laat zien en ervaren dat God het leven wil en niet de dood. Want onze God is een God van levenden, niet van doden. En de vrouwen moesten Jezus toch ook niet zoeken in het graf…

Ida Gerhardt schreef in 1966 een prachtig gedicht: De gestorvene. Trijntje Oosterhuis heeft het gezongen, hoewel het niet vanzelfsprekend was dat dit gedicht op muziek gezet werd. Dit gedicht beschrijft treffend de wanhoop die je kunt voelen in het missen van een dierbare: Als het zou moeten, zou ik op handen en voeten, zeven keer de aarde rondgaan. Om weer met z’n tweeën te staan.

Maroesjka Sleegers

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 38 | ‘Het regent harder dan ik hebben kan’

Iedereen is wel eens verdrietig, maar soms regent het echt harder dan iemand hebben kan. Jezus ziet het verdriet van de moeder die nadat haar man is overleden nu ook haar enige zoon moet begraven. Zijn maag draait om en hij besluit resoluut in te grijpen. Dit verhaal heeft een happy end, maar in het echte leven gebeurt dit vaker niet dan wel, toch? Het kan zijn dat je iemand mist omdat hij of zij overleden is of ‘buiten beeld’ geraakt is door bijvoorbeeld een familieruzie of een stukgelopen relatie.

De vraag voor vandaag:

De zanger zingt over verdriet dat groter is dan hij hebben kan. Welke gedachten, personen of innerlijke overtuigingen geven jou troost? Speelt je geloof hierin een rol?

Lucas 7:11-17

11Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. 12Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13Toen de Heer haar zag, kreeg Hij medelijden met haar en zei: ‘Weeklaag niet meer.’ 14Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ 15De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich over zijn volk ontfermd!’ 17Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.