2024 dag 45

Bijbeltekst: Psalm 22:1-11,30-32

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Goede Vrijdag

 Goede Vrijdag en Froukje met het nummer ‘Als ik God was’. Een vreemde combinatie op het eerste gezicht. Is dit niet de dag van de kruisiging van Jezus, waar Hij de totale verlatenheid van dichtbij meemaakt? En botst dat niet met het uptempo ritme van Als ik God was?

Los van het feit dat ik het een ontzettend goed nummer vind, schoot de tekst me meteen te binnen toen ik aan Goede Vrijdag moest denken. De tekst van ‘Als ik God was’ is er namelijk één van teleurstellingen. En dat past bij de teleurstelling die de volgelingen van Jezus (en de mensen die met Palmpasen nog stonden te juichen) ongetwijfeld gevoeld moeten hebben, toen ze hun Messias aan het kruis zagen hangen. Is dit het nou? Kon je niet ergens gedurende de vernederingen van deze dag laten zien dat je God was? Kon je niet ergens laten zien dat je echt was?

De psalmist ervaart in Psalm 22 hetzelfde:

Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: ‘Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’

Máár waar Froukje haar lied eindigt met:

Als ik God was
Zou ik wrikken tot je los was
Op z’n minst wat dichterbij zijn
Met een poging tot al blij zijn
Als ik God was
Dan zat ik aan die tafel
En dan deden we dit samen
Waarom doen we dit niet samen?
Niet samen

Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was

Daar eindigt het tweede gedeelte van de bijbellezing van vandaag, Psalm 22: 30-32, met een machtige én positieve lofzang. En het maakt duidelijk dat Froukje in dit lied alleen het menselijk perspectief ziet. Namelijk het perspectief van een God die niet thuis geeft, die faalt. Maar wij weten dat de kruisiging op Goede Vrijdag juist de overwinning betekent. Jezus laat ons niet in de steek, Hij moest deze weg (alleen) gaan om ons vervolgens weer met God te herenigen. Dit betekent juist dat God ons nooit opgeeft, ons niet in de steek laat. We doen het vanaf nu samen.

Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer; aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van zijn gerechtigheid verhalen: Hij is een God van daden!

Dick Sluiter

Jongerenversie 40 Dagen Heilige Herrie

Dag 45 | ‘Goede Vrijdag’

Jezus citeert de Psalmen als hij aan het kruis hangt. Tijdens deze ‘goede’ vrijdag voelt Jezus zich zelfs door God verlaten. Liedjesschrijver David componeerde de song, Jezus herkent zich in het gevoel en daarom neemt hij de woorden (en melodie) van Psalm 22 in de mond als hij zich ‘f*cking lonely’ voelt. Het is waar – als je zelf geen woorden meer kunt vinden om je te uiten, dan kan muziek je helpen om je emoties te verwoorden.

De vraag voor vandaag:

Welke muziek helpt jou als je echt helemaal down bent?

Psalm 22:1-11,30-32 

1Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David. 2Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. 3‘Mijn God!’ roep ik overdag, en U antwoordt niet, ’s nachts, en ik vind geen rust. 4U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. 5Op U hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en U verloste hen, 6tot U geroepen en zij ontkwamen, op U vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

7Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. 8Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: 9‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’ 10U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, 11bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent U mijn God.

30Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor Hem buigen. Alle stervelingen zullen voor Hem knielen, allen die neerdalen in het graf. 31Een nieuw geslacht zal Hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer; 32aan het volk dat nog geboren moet worden zal het verhalen van zijn gerechtigheid, om wat Hij heeft gedaan.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.