Dag 35

Bijbeltekst: Handelingen 2: 43-47

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.” 

Het lied “We Are The World” (wij zijn de wereld) werd geschreven door supersterren Michael Jackson en Lionel Richie. Het idee achter het lied was om geld in te zamelen om de hongersnood in Afrika te bestrijden. Voor wie het niet weet: het lied werd wereldwijd een megahit en bracht 63 miljoen dollar op voor de hongersnood in Afrika. Een enorm diaconaal succes, zou je kunnen zeggen…

Zou “We are the World” een lied kunnen zijn dat de eerste gemeente wekelijks en misschien wel dagelijks zong?

Het bevat prachtige citaten als:
There comes a time
When we heed a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
Oh, and it’s time to lend a hand to life
The greatest gift of all

Vertaling:

Er komt een tijd dat we gehoor geven aan een oproep
Dat de wereld één moet worden
Er gaan mensen dood en het is tijd om het leven te helpen
Dat leven is ons grootste geschenk.

Ik geef toe: het zijn natuurlijk hele grote woorden en…breng dit maar eens in de praktijk….de wereld één laten worden. Zou dat wel mogelijk zijn? Het leven helpen….het is nogal wat….is dat de eenvoud van de eerste gemeente of is het toch wat te hoogdravend?

Weet je? Ik geniet van “We Are The World”. Ik beluister het vaak en zing vaak ook nog mee, als ik op de fiets zit en het lied langskomt op mijn playlist. Ik vind het prachtig om te horen dat ik “Bij God’s grote familie mag horen” en “dat liefde alles is wat we nodig hebben”. Het was ooit aan de eerste gemeente om het in de praktijk te brengen en het is nu, nog steeds, aan ons om hetzelfde te doen.

Anton van Dijken

Handelingen 2: 43-47

Het leven van de eerste gemeente

43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.