Dag 47

Bijbeltekst: Johannes 20: 1-18

Johannes 1:1-18

Het Woord van God

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

” Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’” 

De laatste dag van 40 dagen Heilige Herrie. We hopen dat jullie de tijd hebben gehad en genomen om de teksten te lezen en de nummers te beluisteren. Wellicht heb je ze besproken tijdens het avondeten? Of in de klas.

Vandaag is het Pasen, onze schrijvers hebben voor deze laatste dag hun favoriete Paasnummer uitgezocht en daarbij een korte overdenking/uitleg. 

Corjan Matsinger

Corjan Matsinger

Na dagen vol donkerte en angst breekt er een nieuwe morgen aan. Het licht breekt door, de steen is weggerold, de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja. De kracht die Jezus liet opstaan uit de dood, doortrekt elke dag onze wereld. Het laat groene bladeren aan de bomen groeien, de volgens zingen en mensen glimlachen.

Glory, Glory, Hallelujah!
Sun is shining, shining down
Glory, Glory, Hallelujah!
I’m alive
And I’m feeling, feeling fine

Laten we vreugdevolle en opstandige mensen zijn. Mensen met hoop, omdat ook achter de wolken de zon schijnt, omdat we weten dat de Liefde uiteindelijk zal overwinnen. Ik voel het elke keer weer als ik in de lente de wereld zie ontwaken, als ik kijk naar het lege graf. Het is bijna te mooi om waar te zijn, toch? Sta op jij mooi mens en schitter!

Fred Omvlee

Fred Omvlee

‘Dankjewel voor de zon’ is een heerlijk lief vol dankbaarheid. Voor de zon, maar ik lees daarin: dankbaarheid voor het leven, dankbaar voor opstanding, dankbaar voor geloof.
Ik ben God en Jezus dankbaar voor al het goede in het leven, maar ik verwijt hen de ellende niet.

‘ Dankjewel voor de zon
Is degene die de zon bedacht
Dezelfde die ons oorlog bracht?
Alle narigheid en alle kwaad
Heeft diezelfde iets dat ook gemaakt?
Daarvoor dank je iemand niet zo snel
Maar voor de zon en al het toffe wel’

Zo voel ik me verwant met het denken van Daniël Lohues.
Het is Pasen, de Heer is opgestaan, de zon schijnt, het leven gaat door. In alle kwetsbaarheid. Dankjewel God!

Ruth Jellema

Ruth Jellema

Zoals alle mensenlevens is ook het leven van Jezus geëindigd in de dood zijn laatste rustplaats was de aarde, waarin hij is begraven.
Maar telkens weer blijkt de aarde een moeder te zijn,
die steeds weer nieuw leven voortbrengt.

Zoals een graankorrel in de aarde sterft en nieuw leven voortbrengt, zo is Hij niet in de dood gebleven.

Het verhaal van Hem gaat verder. Zoals de takken aan de bomen, in de winter zijn ze kaal en lijken ze dood,
maar nu, kijk eens om je heen, de natuur loopt weer prachtig uit! 

Leven is sterker dan de dood, liefde is sterker dan haat,
Het lijkt erop dat Hij is Opgestaan, zeggen we aarzelend en blij verrast tegen elkaar.
Wij worden geroepen te geloven in het leven, in de liefde.

Want zijn liefde tilt ons op, hoger, en hoger, en hoger….

Joost Schelling

Joost Schelling

Het was een lenteachtige woensdagavond in april 2014 toen ik werd getroffen door een prachtig hoopvol lied. Ik zat die avond in een sfeervol en schaars verlichte Waalse Kerk in Delft. Daar werd die avond ‘De dood van de Zoon’ opgevoerd. Een muzikaal experiment dat maar liefst 5 jaar met Pasen door Nederland trok.

In navolging van het populaire ‘The Passion’ op tv kozen de makers van De Dood van de Zoon ervoor om met vooral Engelstalige popliedjes het verhaal van Jezus lijden en sterven te vertellen. En met ook wat minder alledaagse nummers en geweldige singer-songwriters. Ik maakte die avond hernieuwd kennis met muziek van Spinvis, Tom Waits, Damian Rice en met Bill Fay. En met een aantal christelijke muzikanten die ik al wat langer kende, zoals Jars of Clay en Brown Feather Sparrow. Die avond eindigde De Dood van de Zoon met het prachtige breekbare lied ‘The Healing Day’ van Bill Fay.

Voor mij moet met Pasen dit lied altijd klinken, zodat ik Pasen tot in mijn diepste ziel kan (her)beleven. Broos, melodieus, een morgen die langzaam doorbreekt. En een tekst die mij belooft dat vanaf die dag mijn wonden geheeld zullen worden. “It will be okay, on the healing day.” Geen spectaculair nummer, klein en eenvoudig gemaakt en geschreven, vredig vertolkt. En met veel ruimte voor het geheim van Pasen. Geen uitbundigheid, maar alle ruimte voor het mysterie. Geheeld worden en zijn. Echt helemaal vernieuwd en opgestaan verder kunnen gaan.

Annemarie Rodenburg

Annemarie Rodenburg

14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.)


From mother to son
From father to daughter
We’re climbing the staircase
It’s what life’s about
This journey provides
Rooms without carpets
Just go on and reach
For what you want in life
‘Cause it’s a new day
It’s a new day
It’s a new day for us
To new destinations where winds come and go
Raw washed up places out of your control
We’re still waking up to beautiful music
And a life without purpose is no life at all

Het nummer ‘A new day’ van Anouk is een eerbetoon aan sterke vrouwen: in moeilijke omstandigheden lieten deze vrouwen zich niet de mond snoeren of inperken en volgden ze hun roeping, stonden ze op: Vrouwen van langer geleden, zoals Jeanne d’Arc, Florence Nightingale, Marie Curie en Rosa Parks, maar ook vrouwen van nu zoals Michelle Obama, Malala Yousafzai, Oprah Winfrey, Serena Williams.

In het lijdensverhaal van Jezus zijn er ook steeds vrouwen aanwezig. Maria Magdalena komt naar het graf om Jezus te gedenken, maar treft hem, -levend en wel-, aan in de tuin. Als Jezus haar naam noemt, herkent ze haar meester. Zo geeft Johannes, in een tijd dat vrouwen weinig waard waren, deze vrouw een hoofdrol, en zet hij haar, Maria, in de schijnwerpers. Zij wordt de eerste evangelist en vertelt het goede nieuws aan de andere leerlingen.

Henry Schutte

Henry Schutte

Dit is mijn ultieme Paassong. Het verwoord veel waar het met de Opstanding van Jezus overgaat. De overwinning van het leven op de dood. Van wanhoop in het lijden naar hoop en genade bij nieuw leven. De paasochtend kan voor mij niet beter beginnen dan met dit nummer snoeihard door mijn speakers! De Heer is opgestaan; it’s a Beautifull day! Don’t let it slip away!

Het nummer is geschreven in het kader van Jubilee2000. Een poging om de schuldenlast van arme landen te verminderen en kwijt te schelden. Je zou dit gemakkelijk op de betekenis van het Paasevangelie kunnen leggen. Immers ook wij geloven dat onze schuld met de dood en opstanding van Jezus is kwijtgescholden.

“Touch me
Take me to that other place
Teach me love
I know I’m not a hopeless case”

Johannes 20: 1-18

Bij haar naam geroepen

1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.

11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Deuteronomium 8: 1-6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

81Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 

3U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 

4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.